Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR01
Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης
Absolute Nature Reserve area
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
3
2833,42239