Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR12
Αισθητικό Δάσος
Aesthetic Forest
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Ν.Δ. 996/1971
ΦΕΚ 192/A/1971
19
31886,70851