Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR21
Εκτροφείο Θηραμάτων
Game breeding station
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Ν.Δ. 86/1969, Ν.177/1975
ΦΕΚ 205/A/1975, ΦΕΚ 7/A/18.1.1969
21
3052,5986