Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR23
Ελεγχόμενη κυνηγετική ζώνη
Controlled hunting area
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Ν.Δ. 86/1969, Νόμος 177/1975, Π.Δ. 453/1977
ΦΕΚ 205/A/1975, ΦΕΚ 7/A/18.1.1969
7
111513,77239