Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR24
Προστατευόμενο δάσος
Protected Forest
Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Δασικές Υπηρεσίες
Δασικός Κώδικας
ΦΕΚ 7/A/18-1-69, ΦΕΚ 303/A/2003
3
41742,2188