Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR28
Προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός, προστατευόμενο τοπίο και στοιχεία του τοπίου
Protected significant natural formation, protected landscape and landscape elements
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
3
3652,30274