Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR93
Περιφερειακή Ζώνη Περιόχης Οικονάπτυξης
Ecodevelopment Area - Peripheral zone
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
1
34359,74085