Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR95
Καταφύγιο Άγριας Ζώης
Wildlife Refugee
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Νόμος 2637/1998
ΦΕΚ 200/A/27.8.1998
607
1067756,74662