Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR97
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
National Marine Park
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
2
240572,7538