Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR99
Άλλα
Others
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
26
360035,99576