Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR03
Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης σε θαλάσσιο πάρκο
Absolute nature reserve zone in National Marine Park
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
1
28,8776