Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR05
Core zone in National (Woodland) Park
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Ν.Δ. 996/1971
ΦΕΚ 192/A/1971
10
35433,1254