Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR06
Natural Monuments and landmarks (protected as strict nature reserve)
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Ν.Δ. 996/1971
ΦΕΚ 192/A/1971
68