Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR08
Περιοχή προστασίας της Φύσης σε εθνικό πάρκο
Nature reserve zone in National Park
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
15
117752,68232