Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR09
Περιοχή προστασίας της Φύσης σε θαλάσσιο πάρκο
Nature reserve zone in National Marine Park
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Γενική Διεύθυνση Περ/ντος
Νόμος 1650/1986
ΦΕΚ 160/A/16.10.1986
3
31294,58038