Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

GR11
National (Woodland) Park - Peripheral zone
Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Γραμματεία Δασών
Ν.Δ. 996/1971
ΦΕΚ 192/A/1971
5
41334,57815