1 Μηχανικός ή Δασολόγος στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS)

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS) - INTERREG IVC», με ΕΥ τον κο. Μπακούρου Ιωάννη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Α. Μία (1) θέση, διάρκειας έντεκα (11) μηνών, με αντικείμενο απασχόλησης:

• Συμμετοχή στην ομάδα έργου του φορέα για την εκτέλεση των δράσεων που σχετίζονται με τη μεταφορά και εφαρμογή καλών πρακτικών σε θέματα παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε. Ε.

• Επικοινωνία με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας με τους εταίρους του έργου για θέματα που αφορούν την εκτέλεση των δράσεων του έργου.

• Συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης μεθοδολογίας αξιολόγησης και μεταφοράς καλών πρακτικών στο αντικείμενο του έργου για τις χώρες που συμμετέχουν

• Συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης του εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή καλών πρακτικών που αφορούν πληροφοριακά συστήματα προστασίας δασικών περιοχών και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους της συγκεκριμένης θέσης:

• Πτυχίο Π.Ε. Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή ΠΕ Δασολόγων

• Απαραίτητος μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο απασχόλησης της θέσης

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Απαραίτητη εμπειρία συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο απασχόλησης της θέσης τουλάχιστον ενός έτους.

Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη και εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων. Ως χώρος απασχόλησης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη. Η παραλαβή του τεύχους διακήρυξης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο απασχόλησης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο μέχρι 30/11/2011 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ. Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

ΠΗΓΗ

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

  • Σεμινάριο Autocad
  • Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Ενδιαφέρομαι για σεμινάρια autocad. Έχει...
  • Συντάκτης Evam
  • Αναγνώρισή ΑΣΕΠ
  • καλησπέρα σας, Το πρόγραμμα Autocad 2d & 3d αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ; Αν όχι...
  • Συντάκτης Evam

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών