Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι η Δασολογία;

Δασολογία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος από βιολογική, τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη και η επιστημονική διαχείριση και αξιοποίησή τους με βάση τις αρχές της αειφορίας και της πολλαπλής χρήσης τους με σκοπό την απολαβή όσο το δυνατό περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών για τον άνθρωπο, χωρίς το δάσος και το φυσικό περιβάλλον να υποβαθμίζεται ή να καταστρέφεται.

(Επικαιροποιημένος ορισμός από Τσουμής, Γ. 1978. Δάσος και Δασολογία. Λόγος που εκφωνήθηκε στις 5/12/1977 στη μεγάλη αίθουσα τελετών του ΑΠΘ για την επέτειο 50 χρόνων δασολογικής εκπαίδευσης.Αυτοτελής έκδοση ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1978)

Πως γίνομαι Δασολόγος;

Στην Ελλάδα δασολόγοι ονομάζονται οι απόφοιτοι της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (5ους φοίτησης) και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (5ους φοίτησης).

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν. 893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 8-12-1927). Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1926 με τη Φιλοσοφική Σχολή και το 1927 προστέθηκε η Σχολή Φυσικών και Μαθη­ματικών Επιστημών, που αρχικά λειτούργησε μόνο με το Τμήμα Δασολογίας. Την επόμενη χρονιά προστέθηκαν άλλα τρία Τμήματα: Φυσικών, Μαθηματικών και Γεωπονίας. Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και Δασο­λο­γικής (Α.Ν. 835/1937).

Τον Απρίλιο του 1981, τα δύο παραπάνω Τμήματα έγιναν χωριστές Σχολές και το Τμήμα Δασολογίας ονομάστηκε Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία λειτούργησε ως αυτοτελής Σχολή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας για πρώτη φορά στην ιστορία της Δασολογικής Εκπαίδευσης (Π.Δ. 86/6-4-1981). Το 1982 η Σχολή ονομάστηκε Τμήμα Δασολογίας και το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο (1983) ιδρύθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία τμήματα: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής.

Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καταργήθηκε με το Π.Δ. 247/04 (ΦΕΚ 235/30.11.04 τ.Α) και το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. που υπαγόταν σε αυτήν επανήλθε στο καθεστώς του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 1268/82 και του άρθρου 6 παρ. 11 του Ν. 1351/83.

Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. σε Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. ορίστηκε η 11-07-2005 (συν. Συγκλήτου 2770/29.6.05 και Πρυτ. Συμβουλίου 1205/27.7.05 του Α.Π.Θ.).

Η εξέλιξη της Σχολής μπορεί να σκιαγραφηθεί ως εξής: Το 1917 είχε τρεις έδρες (και αντίστοιχα εργαστήρια), το 1937 πέντε και το 1965 έξι. Το 1977, όταν συμπληρώθηκαν 50 χρόνια Δασολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι έδρες ήταν δεκαπέντε και το προσωπικό περιελάμβανε 12 καθηγητές, 2 υφηγητές, 5 επιμελητές, 28 βοηθούς και 14 παρασκευαστές.

Από το 1983, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει διαιρεθεί σε πέντε Τομείς:

1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

5. Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Οι Τομείς περιλαμβάνουν 17 Εργαστήρια, 1 Σπουδαστήριο, 1 Σχε­δια­στήριο και 1 νησίδα πληροφορικής. Το προ­σωπικό είναι 15 καθηγητές, 19 αναπληρωτές κα­θη­γη­τές, 14 επίκουροι καθη­γητές, 13 λέκτορες, 6 Ε.Τ.Ε.Π., 7 Ε.Ε.Δι.Π.ΙΙ. και 20 Ι.Δ.Α.Χ.

Κατά το πανεπιστημιακό έτος 2007-2008 φοιτούσαν συνολικά 1105 φοιτητές.

Η Σχολή, για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για έρευνα διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά δάση (Περτουλίου - Πίνδου με έκταση 33.000 στρέμματα και Ταξιάρχη - Χαλκιδικής με έκταση 58.000 στρέμματα περίπου). Η Διοίκηση των Πανεπιστημιακών δασών ασκείται από το Ν.Π.Δ.Δ. το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων της έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

(από το site της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών. Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα δεχθεί περίπου 105 φοιτητές.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 203/99, ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δασολογία αποτελεί μία επιστήμη που βασίζεται στις αρχές των θετικών επιστημών όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χημεία. Όμως χρειάζεται και την υποστήριξη από θεωρητικές επιστήμες όπως η Οικονομική αλλά και εφαρμοσμένες όπως η Τοπογραφία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί το δικό της οικοδόμημα από παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους. Σε ορισμένους από αυτούς συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων κλάδων κυρίως μηχανικούς, χημικούς και βιολόγους.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ευελπιστεί ότι με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα καθώς και την γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του να συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της Δασολογικής Επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ειδικότερα η παρουσία του Δ.Π.Θ. , στον ακριτικό νομό Έβρου και στην πόλη της Ορεστιάδας, του δίνει μία επιπρόσθετα σοβαρή αποστολή που είναι να αποτελέσει τον Πολιτιστικό Φάρο της ευρύτερης περιοχής με την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής και πνευματικής κίνησης.

(από το site της Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)

Επαγγελματικές δραστηριότητες Δασολόγων

Σύμφωνα με άρθρο 10 του Π.Δ. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α΄) : Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού

Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:

α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία.

β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων.

γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.

δ) Στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων.

ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ' αυτό.

στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού.

ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών.

η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών -δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών (δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών (ποταμών, χειμάρρων) και των αρδευτικών δικτύων αυτών.

θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον.

ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού

ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων.

ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων.

ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά

είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές.

ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών.

ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους (αγριοφράουλες, βατόμουρα).

ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.

ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.

ιζ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.

 Όλοκληρο το προεδρικό διάταγμα μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Υποχρεωτική Απασχόληση Δασολόγων

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α΄) : Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού

1. Η απασχόληση, με αμοιβή, δασολόγου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού, δασικές εκμεταλλεύσεις και σε κάθε φύσης βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης δασικών προϊόντων.

β) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής δασικών προϊόντων, εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού υλικού και φυτοφαρμάκων κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

γ) Στις συγκεντρώσεις δασικών προϊόντων που ενεργούνται από το κράτος, συνεταιριστικές οργανώσεις, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτες.

δ) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης ζημίες δασικού ενδιαφέροντος για την καταλληλότητα σπόρων και κάθε φύσης δασικού πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού υλικού, καθώς και στις βλάβες καταστροφές δενδροστοιχιών, δασικών και καλλωπιστικών ειδών και ξύλινων δαπέδων αθλητικών χώρων.

ε) Στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης δασικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις και σε δικαστικές διανομές αυτών, καθώς και πραγματογνωμοσυνών εντός δασών και δασικών εκτάσεων για φυτά απαγορευμένα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

στ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων και προϊόντων ξύλου που προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

ζ) Στη σύνταξη μελετών διαχείρισης βοσκοτόπων δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων, επιχειρήσεων, ιχθυοκαλλιεργειών ορεινών και ημιορεινών ρευμάτων.

η) Στις συνιστώμενες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες δασοπονικές εταιρίες, καθώς και στις εταιρίες, ενώσεις και οργανισμούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων των δασικών συνεταιρισμών, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

θ) Στη σύνταξη μελετών και σχεδίων για την ίδρυση και εγκατάσταση από το κράτος, δήμους, κοινότητες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες ή άλλους φορείς, πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, γηπέδων και εν γένει πρασίνου του οδικού δικτύου.

ι) Σε μελέτη με την οποία προβλέπονται επεμβάσεις μέσα σε δάσος ή δασική έκταση, φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου ή εγκατάστασης εντός ή εκτός

των πόλεων, επιπτώσεις και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και παραχώρηση ή αλλαγή χρήσης δημόσιας δασικής εν γένει έκτασης.

ια) Στις μελέτες και στην εκτέλεση έργων αναδασώσεων, δασικών οδών ή δασικού οδικού δικτύου και δασικών μεταφορών, αντιπυρικής προστασίας, ίδρυσης και λειτουργίας ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και εκτροφείων θηραμάτων, χώρων δασικής αναψυχής, ίδρυσης δασικών φυτωρίων και καταφυγίων άγριων ζώων ή θηραμάτων.

ιβ) Στις μελέτες, μαζί με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, για εγκατάσταση μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις έργων ή δραστηριοτήτων των Α΄και Β΄κατηγοριών των άρθρων 4 και 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/24.10.1990 (Β/ 678) καθώς και στις μελέτες της κατηγορίας 27 του άρθρου 1 του Π.Δ.. 256/1998 (Α΄190).

ιγ) Στις αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες τουριστικής ανάπτυξης, μελέτης camping και χιονοδρομικών κέντρων, μελέτες χάραξης πεζοπορικών οικολογικών μονοπατιών και ανάδειξης θέσεων θέας και αθλοπαιδιών καθώς και σε μελέτες οικοανάπτυξης και ανάπτυξης αγροτουρισμού, για περιοχές με δάση ή δασικές εκτάσεις.

ιδ) Στις χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες και μελέτες επέκτασης οικιστικών περιοχών, εφόσον έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

ιε) Σε αξιόλογες επιχειρήσεις φυτωρίων παραγωγής δασικών ή καλλωπιστικών φυτών, σπόρων, βολβών ή άλλου είδους δασικού υλικού, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

ιστ) Στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για κάθε φύσης θέματα δασικού ενδιαφέροντος.

ιζ) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (δευτεροβάθμιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), στα οποία διδάσκονται δασοπονικά αντικείμενα ή αντικείμενα σχετικά με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα, με δασικά προϊόντα, ξύλο και προϊόντα ξύλου, σε οργανισμούς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες, σε οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης.

ιη) Σε εταιρίες σύνταξης μελετών σκοπιμότητας για ίδρυση, επέκταση, βελτίωση, καθώς και επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των κάθε φύσης βιομηχανιών παραγωγής, τυποποίησης, συντήρησης, βελτίωσης και περαιτέρω αξιοποίησης των δασικών προϊόντων.

 

2. Η συμμετοχή δασολόγων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις έργων:

 

α) Στην εκτέλεση δασικών έργων σε δάση που ανήκουν ή διακατέχονται από ν.π.δ.δ. ή δημόσιες επιχειρήσεις.

β) Στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, φυτοκομικών εργασιών, αναδασώσεων, ορεινών υδρονομικών, αναψυχής, προστασίας και άλλων έργων, που εκτελούνται μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις.

γ) Στην εκτέλεση έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε δάση και δασικές εκτάσεις, ανεξαρτήτως επιφάνειας και φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης.

 

3. Η απασχόληση δασολόγου, με αμοιβή, είναι υποχρεωτική:

 

α) Στη σύνταξη μελετών για όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού.

β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας:

 

αα) Εκχέρσωση δασικής έκτασης.

ββ) Κατάτμηση δασικής ιδιοκτησίας.

γγ) Αναγνώριση κυριότητας επί δάσους και δασικής έκτασης και χαρακτηρισμός μιας έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

δδ) Εξαγορά μεριδίων του δημοσίου ή εξώδικη διανομή που αφορούν δάση και δασικές εκτάσεις.

εε) Τροποποιήσεις εγκεκριμένης διαχειριστικής έκθεσης δασών.

στστ) Χορήγηση από δημόσια φυτώρια σε ιδιώτες αριθμού δασικών δενδρυλλίων ή θάμνων καλλωπιστικών.

ζζ) Χορήγηση επιδότησης του κράτους για εκτέλεση, αγορά κάθε φύσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών σε δασικές εργασίες, δασοτεχνικά έργα και επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας , μεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης, διαχείρισης και εμπορίας δασικών προϊόντων, ξύλου και προϊόντων ξύλου.

ηη) Ανάθεση της δασοτεχνικής επίβλεψης και καθοδήγησης εφαρμογής διαχειριστικής έκθεσης ή εκτέλεσης έργου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδιοκτήτες ή διακατόχους δασών που διαχειρίζονται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές εκθέσεις ή δασοτεχνικών έργων που εκτελούνται με βάση εγκεκριμένες μελέτες.

θθ) Αναγνώριση ιδιοκτησίας αγρού που δασώθηκε, χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας ή παραχωρητήριο από το δημόσιο και αλλαγή της χρήσης δασικής γης, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

 

4.

α) Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται οι δασικές εκμεταλλεύσεις άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) στρεμμάτων, οι οποίες για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών αξιοποιούν εκτάσεις των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων και δασικών φυτειών.

β) Ως μονάδες μεταποίησης δασικών προϊόντων, πρώτης επεξεργασίας, συντήρησης και βελτίωσης ξύλου, χάρτου και λοιπών δασικών προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι μονάδες με μεταποιητική ικανότητα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών μέτρων (μ3) ετησίως.

γ) Ως επιχειρήσεις αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας δασικών προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν δασικά προϊόντα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κυβικών μέτρων (μ3) ετησίως.

δ) Υποχρεούνται να απασχολούν δασολόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, και οι εταιρείες περιφερειακής ανάπτυξης εφόσον το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο δραστηριοποιούνται ή απευθύνονται καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%) από δάση και δασικές εκτάσεις.

 Όλοκληρο το προεδρικό διάταγμα μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Έναρξη Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Παρακάτω ακολουθεί ένας οδηγός για τους συναδέλφους που αποφασίζουν να κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ως δασολόγοι. Οι οδηγίες αυτές δεν θα είναι λεπτομερείς, παρά μόνο θα δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις σε όποιον κάνει έναρξη δραστηριότητας καθώς και τι θα τον περιμένει μετά από την έναρξη.

Έναρξη δραστηριότητας

Πρωτού κάνουμε οποιοδήποτε βήμα, πρέπει να δούμε που θα έχει έδρα η επαγγελματική μας δραστηριότητα. Είτε θα ενοικιάσουμε κάποιο χώρο, είτε θα δηλώσουμε ως έδρα δραστηριότητας την οικία μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είτε χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον κάτοχο του ακινήτου ότι επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητάς μας όπως σκοπεύουμε να την ξεκινήσουμε είτε το μισθωτήριο συμβόλαιο του επαγγελματικού χώρου. Την υπεύθυνη δήλωση την συνοδεύει ένα συμβόλαιο του σπιτιού (απλό φωτοαντίγραφο). Επίσης, θα χρειαστούμε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της ταυτότητας.
Ακόμα μία προεργασία που χρειάζεται να κάνουμε είναι η δημιουργία της σφραγίδας, η αγορά βιβλίου εσόδων-εξόδων, αγορά διπλότυπου (ή τριπλότυπου) μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών και αντίστοιχο μπλοκ τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (τα οποία αριθμούμε και σφραγίζουμε σε κάθε σελίδα - προσέχουμε πάντα την αρίθμηση). Η σφραγίδα θα πρέπει να γράφει το Ονοματεπώνυμο, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση και τηλέφωνο. Όσον αφορά τον κωδικό δραστηριότητας, αν δε συντρέχει άλλος λόγος, βάζουμε μονάχα 1 ή 2 κωδικούς. Ο κλασικός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ 02401003, τα περιλαμβάνει όλα.

1. Το πρώτο βήμα αφού αποφασίσουμε να κάνουμε έναρξη δραστηριότητας είναι να πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για εγγραφή ή, εφόσον είμαστε ήδη εγγεγραμένοι, να πληρώσουμε το αντίτιμο της ετήσιας συνδρομής και να ανανεώσουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2. Αφού θα τακτοποιήσουμε τις οικονομικές μας εκκρεμότητες στο ΓΕΩΤΕΕ, κάνουμε αίτηση για να πάρουμε οικονομική ενημερότητα για έναρξη στη ΔΟΥ (υπάρχει η κατάλληλη αίτηση στο ΓΕΩΤΕΕ και παίρνουμε άμεσα τα έγγραφα).

3. Έπειτα χρειάζεται να πάμε να εγγραφούμε στον ΟΑΕΕ (όσοι από εσάς επιλέξετε να γίνετε εργολήπτες, απ'όσο γνωρίζω αλλά όχι με βεβαιότητα, μπορείτε να πάτε στο ΤΣΜΕΔΕ). Για να εγγραφούμε στον ΟΑΕΕ θα χρειαστούν η έναρξη δραστηριότητας από τη ΔΟΥ, η υπεύθυνη δήλωση από τον κάτοχο του ακινήτου που θα δηλώσουμε ως έδρα, το συμβόλαιο του ακινήτου και 110 ευρώ (±5 ευρώ).

4. Με τις 2 βεβαιώσεις που μας δίνει ο ΟΑΕΕ, το χαρτί της οικονομικής ενημερότητας του ΓΕΩΤΕΕ, την υπεύθυνη δήλωση/μισθωτήριο συμβόλαιο από τον κάτοχο του ακινήτου που θα δηλώσουμε ως έδρα και το αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (αν σου ζητηθεί), πάμε στη ΔΟΥ όπου κάνουμε την έναρξη δραστηριότητας.

5. Έχουμε στα χέρια μας, 1 σφραγίδα, 1 θεωρημένο μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών, 1 (αθεώρητο) μπλοκ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τα έγγραφα έναρξης από τη ΔΟΥ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, κύριος του εαυτού σου!


Εδώ τελειώνει το 'δύσκολο' κομμάτι της έναρξης για να ξεκινήσει το δυσκολότερο, αυτό της ίδιας της δραστηριότητας.


Φορολογικές-Ασφαλιστικές υποχρεώσεις ελεύθερου επαγγελματία

Από τη στιγμή που έχουμε κάνει έναρξη, οφείλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Αυτές είναι οι παρακάτω:

1. Οφείλουμε κάθε 3 μήνες να αποδίδουμε τον απαιτούμενο ΦΠΑ με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που γίνονται κάθε 1 έως 20 Απριλίου, 1 έως 20 Ιουλίου, 1 έως 20 Οκτωβρίου και 1 έως 20 Ιανουαρίου.

2. Οφείλουμε να πληρώνουμε εμπρόθεσμα τον ΟΑΕΕ (η πρώτη βαθμίδα είναι περίπου 215 ευρώ το μήνα) κάθε δίμηνο έως τις 31 του επόμενου μήνα.

3. Οφείλουμε να κάνουμε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έως τις 20 Απριλίου του επόμενου έτους.

4. Οφείλουμε να ενημερώνουμε το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, τηρώντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (βλέπε 1).


Φτάνετε λοιπόν στο σημείο όπου θα επιλέξετε, αν θα προσλάβετε κάποιον λογιστή να σας παρέχει τις υπηρεσίες του, ή αν θα κάνετε μόνοι σας αυτή τη δουλειά. Όσοι αποφασίσετε να κάνετε το 2ο, συνεχίστε να διαβάζετε.


Πρακτικά θέματα στη καθημερινότητα του ελεύθερου επαγγελματία

- Αν η πληρωμή μας είναι 1.230 ευρώ, το ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουμε είναι 1.230 / 1,23 = 230 ευρώ.

- Αν πληρωνόμαστε από εργοδότη που παρακρατά 20% φόρο, ο φόρος αυτός παρακρατείται από το καθαρό ποσό της αμοιβής, δηλαδή στα 1.230 ευρώ, θα παρακρατηθεί το 20% από τα 1.000 ευρώ, 200 ευρώ και θα πληρωθούμε στο χέρι 1.030 ευρώ.

- Τα καθαρά χρήματα του ελ. επαγγελματία υπολογίζονται, αφαιρώντας τις κρατήσεις 20% και του αποδιδόμενου φόρου 23%. Συνεπώς, στα 1.230 ευρώ, η καθαρή πληρωμή είναι 800 ευρώ. Αν από αυτά αφαιρέσουμε και τις εισφορές του ΟΑΕΕ, τότε στα 1.230 ευρώ, ο ελ. επαγγελματίας βάζει στην τσέπη του 570 ευρώ.

- Έχετε κατά νου, ότι ο ελ. επαγγελματίας στο τέλος της 1ης του χρονιάς, θα αποδώσει μεγαλύτερο ΦΠΑ, διότι θα προπληρώσει το μισό ΦΠΑ της επόμενης χρονιάς. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο συνολικός φόρος (αν έχει μηνιαίες αποδοχές των 1.230 ευρώ) που θα έχει, θα είναι: 2.760 + (2.760 / 2) = 4.140 ευρώ.

ΥΓ. Μην μπερδεύεστε. Το παραπάνω αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα το οποίο δύσκολα θα τύχει σε κάποιον ελεύθερο επαγγελματία - εκτός και αν εργάζεται σε κάποιο γραφείο ως συνεργάτης με μηνιαίες αποδοχές ή σε κάποιο πρόγραμμα. Παρόλα ταύτα, θα ακολουθείτε μία παρόμοια τακτική, αναγνωρίζοντας την εισροή του χρήματος και το πότε θα εκρέει ώστε να είστε προετοιμασμένοι.

- Για να σου κόψουν τιμολόγιο, θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να αποτελούν "παραγωγικές δαπάνες" που σχετίζονται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα. Συνεπώς, τιμολόγια του τύπου ταβέρνα στην Καλαμαριά (όταν η έδρα σου είναι στη Θεσσαλονίκη) ή οποιαδήποτε ταβέρνα που δεν σχετίζεται με αντίστοιχες συμβάσεις ή τιμολόγια από μέρους σου σε αυτές τις τοποθεσίες, καλό είναι να αποφεύγονται. Όταν έχεις μία μελέτη με το Δασαρχείο Σερρών στην Ορεινή, προφανώς και θα μπορούσες να κόψεις τιμολόγιο από Ταβέρνα στην Ορεινή ή στις Σέρρες.


Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας επιχείρησης είναι η ροή του χρήματος. Ο επαγγελματίας λοιπόν, οφείλει να γνωρίζει που εκρέει (πάει) το χρήμα που εισρέει στην επιχείρηση. Συνεπώς η κατανόηση των παραπάνω αρχών είναι σημαντικό, όπως και η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων για την αποφυγή προστίμων και άλλων κυρώσεων. Πλέον, κάθε φορέας του δημοσίου ή του έμμεσου δημοσίου, απαιτεί την ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη σύναψη σύμβασης.

Το άλλο, αντίστοιχα σημαντικό, στοιχείο σε μία επιχείρηση είναι η επικοινωνία. Λέγοντας επικοινωνία, εννοούμε αφενός την εύρεση πελατών και αφετέρου τη σωστή δικτύωσή μας για την έγκαιρη λήψη ενημερώσεων, γνωριμιών με συναδέλφους, εκμάθηση νέων τεχνικών και μεθόδων κ.α. Τα παραδοσιακά εργαλεία για το πρώτο είναι ο κύκλος των γνωριμιών μας, συγγενείς, φίλοι, άλλοτε και συνάδελφοι. Για το δεύτερο, τα παραδοσιακά εργαλεία είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (που όμως είναι κορεσμένες με το παλαιό κατεστημένο, δίχως αυτό να είναι κακό), οι επιστημονικές εταιρείες, συνέδρια κ.α. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται στις μέρες μας είναι το διαδίκτυο, περιλαμβανομένου την ιστοσελίδα που φιλοξενεί το παρόν άρθρο. Σε αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία, πέρα από τις αυτοτελείς ιστοσελίδες, περιλαμβάνονται τα γνωστά σε όλους μας facebook, linkedin, twitter, dasologoi.gr, αλλά και οι διάφορες mailing lists, στις οποίες υπάρχει τακτική επικοινωνία των μελών γύρω από διάφορα θέματα, όπως τα for-env auth και peegep.

Εύχομαι οι παραπάνω οδηγίες να βοηθήσουν κάποιους από τους νέους επαγγελματίες να κάνουν ευκολότερη τη ζωή τους!

του Παναγιώτη Τσολακίδη

End FAQ

{accordionfaq faqid=accordion1}

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 665
coord_gr 347
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 325
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 263
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 247

Τελευταία Μέλη

  • ΚΑΝΑΚΗ
  • mustafa1978
  • Gastone
  • bio
  • GM ENGINEER