εκχα

  • ΕΚΧΑ: 2 θέσεις δασολόγων 9 μηνών (Λήξη 11-12-2017)

    ekxaΗ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Copernicus land monitoring services - NRCS LC 2017-2021» (specific contract No. 3436/RO-Copernicus/EEA_56991) ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου, µε διάρκεια εννέα (9) µηνών, όπως περιγράφονται ακολούθως: 2 συµβάσεις έργου ειδικότητας ∆ασολόγου (ΠΕ) 3 συµβάσεις έργου ειδικότητας Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ) 2 σύµβαση έργου ειδικότητας Γεωπόνου (ΠΕ).

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών